telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

Zaproszenie na ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy działając zgodnie z art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze oraz § 23 ust. 1 Statutu Banku zaprasza na ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, które odbędzie się  w dniu 31 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 10°° w Restauracji „Pod zamkiem” Biała , ul. Słowackiego 7,
13-100 Nidzica.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
 5. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał, wniosków i do spraw odpowiedniości.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
 9. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
 10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
 11. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
 14. Przedstawienie wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021 rok.
 15. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021 rok.
 16. Dyskusja.
 17. Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji uchwał, wniosków i ds. odpowiedniości,
 18. Wybory do Rady Nadzorczej.
 19. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021 rok,

b) zatwierdzenie wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021 rok,

d) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy absolutorium,

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2021 rok,

f) podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) wypracowanej w 2021 roku,

g) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy na 2022 rok,

h) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,

i) zatwierdzenia oceny indywidualnej wybranych członków Rady Nadzorczej,

j) wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy,

k) zatwierdzenia oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy: że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy łącznie ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2021 rok, projekty uchwał jakie mają być podjęte oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków w lokalu Banku w pokoju nr 6 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

W przypadku braku kworum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie dnia  31 maja 2022 r. o godz. 1030.

 

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

wstecz
 • Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.