telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy działając zgodnie z art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze oraz § 23 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia o  ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI, które odbędzie się  w dniu 13 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 10°° w Restauracji „Pod zamkiem” Biała,
ul. Słowackiego 7, 13-100 Nidzica.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
 5. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2022 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
 11. Informacja Rady Nadzorczej w sprawie zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2022 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 15. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2022 rok,
 16. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
 17. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2022 rok,
 18. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy absolutorium,
 19. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
 20. podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) wypracowanej w 2022 roku,
 21. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy na 2023 rok,
 22. zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,
 23. uchwalenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy,
 24. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Nidzicy na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy: że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie
z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy łącznie ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2022 rok, projekty uchwał jakie mają być podjęte oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków
w lokalu Banku w pokoju nr 6 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

W przypadku braku kworum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie dnia 
13 czerwca 2023 roku o godz. 1030.

 

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                                                                 Zarząd

                                                                                               Banku Spółdzielczego w Nidzicy

wstecz
 • Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.